Schriftelijke ALV 2020

Beste leden,

We hadden aanvankelijk de ledenvergadering verplaatst naar woensdag 7 oktober. Na rijp beraad hebben besloten dat we dit jaar een schriftelijke vergadering houden. We zien geen goede mogelijkheden om ons aan de coronamaatregelen te houden tijdens een fysieke vergadering, met name omdat er maar een beperkt aantal leden in de kantine aanwezig kan zijn.  

Omdat we graag willen dat iedereen, van 18 jaar en ouder, de mogelijkheid heeft om zijn of haar mening over de diverse onderwerpen te geven, hebben we besloten om alle stukken via deze weg, in combinatie met de stukken die al op de website staan, te verspreiden en jullie om een reactie te vragen.  

Dus: lees de stukken en als je vragen en/of opmerkingen hebt stel ze dan VÒÒR woensdag 7 oktober 2020, 20.00 uur via [email protected]  

Wij zullen dan reageren op alle vragen en opmerkingen en daarvan een verslag – zie het als notulen – aan alle leden sturen. Mocht je geen reactie sturen dan gaan wij ervanuit dat je akkoord bent met alle stukken en voorstellen.  
We zijn ons ervan bewust dat een echte vergadering meer discussiemogelijkheden geeft, maar we hopen dat deze schriftelijke vorm jullie ook uitnodigt te reageren!

De inhoud van deze vergadering treffen jullie hierna aan.
De bijbehorende stukken kunt u vinden op de website www.ltkockengen.nl. Daar ziet u in de menubalk: "Meer" - “ALV 2020 stukken”.
Indien u de stukken liever per email ontvangt kunt u een email sturen naar [email protected]

Algemene Ledenvergadering 2020

1. Mededelingen
We gaan een aparte rookplek inrichten op het terrein, deze zal komen achter de oefenkooi. We richten deze plek zo in dat het voor de rokers onder ons een fijne plek is om te roken. De andere aanwezigen hebben dan zo min mogelijk last hiervan. Ook zullen we met borden aangeven waar wel/niet gerookt mag worden.

2. Algemeen en financieel verslag over het verenigingsjaar 2019
(zie de website) - Verlies en Winstrekening en balans 2019 - Verslag van de kascontrolecommissie - Goedkeuring financieel verslag en cijfers 2019

3. Vaststellen begroting 2020 (zie wederom de website)

4. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie Voor het jaar 2019 bestond de kascommissie uit Caroline Scholtus en Annelies van Beek. Bert Rothscheid was plaatsvervangend lid. Caroline treedt dit jaar af, dus zoekt het bestuur een nieuw plaatsvervangend lid (lid in 2021 en 2022). Interesse? Meld je aan door te mailen naar [email protected] 

5. Bestuur en commissies 2020
Het bestuur verzoekt de vergadering haar goedkeuring te verlenen voor de nieuwe samenstelling van het bestuur en benoeming van de nieuwe voorzitter.
·         Laura van den Ancker is aftredend voorzitter en niet herkiesbaar.
·         Marian Valkenet is aftredend secretaris en niet herkiesbaar.
·         Jacqueline de Jong is aftredend lid en niet herkiesbaar.
·         Nico Vasseur stelt zich beschikbaar als voorzitter.
·         Karin Ballizany stelt zich daarnaast beschikbaar als algemeen bestuurslid.

Kandidaatstelling van een door de Algemene Ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur of door vijf stemgerechtigde leden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist dat de te stellen kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Ledenvergadering.

We zoeken een nieuw bestuurslid en daarnaast zoeken we voor de Barcommissie nieuwe leden, daar de huidige Barcommissie na december stopt. Heb je interesse? Meld je aan bij [email protected]!  

6. Harmonisatie en verzelfstandiging
In 2019 heeft de gemeente Stichtse Vecht de Harmonisatie Buitensport weer ter hand genomen. In het kort komt het erop neer dat het budget, welke de gemeente nu kwijt is voor onderhoud en investeringen gelijk blijft, maar dat de sportverenigingen zelf verantwoordelijk zullen zijn voor de besteding. Voor de tennis was het budget voor jaarlijks onderhoud: €12.000,- nl. het bedrag dat de gemeente kwijt is aan onderhoud aan de banen voor Kockengen en Breukelen (gemeente is daar nl. eigenaar) en een onderhoudsvergoeding voor Loenen, die zij uit het verleden hebben geërfd. Alle andere tennisverenigingen uit de gemeente (3 uit Maarssen en Nigtevegt) kregen tot nu geen geld, zijn eigenaar en betalen zelf het onderhoud.

In het kader van de Harmonisatie zou het budget van €12.000 nu verdeeld gaan worden over alle 7 verenigingen. We hebben als tennisverenigingen de koppen bij elkaar gestoken om de gemeente duidelijk te maken dat dit, kort door de bocht, een niet verkoopbaar plan van de gemeente zou zijn. Harmonisatie vonden wij op zich een verdedigbaar idee: alle verenigingen worden gelijkelijk behandeld binnen de gemeente, maar de daarbij behorende onderhoudsvergoedingen zouden, wat ons betreft, gebaseerd moeten zijn op de normbedragen voor onderhoud die door de bond worden bepaald. Er moet worden aangetekend dat Kockengen (en Breukelen) een uitzonderingspositie inneemt, want wij zijn geen eigenaar van 3 van de 4 banen en zou de gemeente altijd het onderhoud moeten blijven doen, ongeacht de vergoeding die zij bepaald zouden hebben. Bijkomend onderdeel van de Harmonisatie is de 1/3 -regeling bij investeringen, bv. vervanging van toplagen. De gemeente zal dan 1/3 van deze investering voor haar rekening nemen. In het kader van deze regeling is daarom ook 1/3 van de aanleg van de Ledverlichting betaald.

Uiteraard wil de gemeente ook af van de constructie dat zij eigenaar van banen zijn en zouden Breukelen en Kockengen moeten verzelfstandigen. Dat is een andere discussie, waar we hierna op in zullen gaan. In 2019 en begin 2020 zijn we verschillende malen bij elkaar geweest om onze strategie gezamenlijk te bepalen en de gemeente een nieuw voorstel te doen. Wij werden hierbij bijgestaan door een consultant, ingehuurd door de KNLTB. Na vele vergaderingen, overleg met ambtenaren en wethouder is er akkoord gekomen voor een bedrag van €34.000 voor alle verenigingen. Omgerekend per baan komt dat ongeveer overeen met wat de gemeente nu kwijt is aan ons onderhoud. Dit is op zich goed nieuws, want dat zullen we dan ook krijgen als we in de toekomst zelfstandig worden.  

7. Verzelfstandiging
Logischerwijs wilde de gemeente ook weer de draad oppakken van de onderhandelingen over de verzelfstandiging, die enkele jaren geleden waren stopgezet, omdat de toenmalige wethouder het veld moest ruimen. Die onderhandelingen strandden in het zicht van de haven. De eerste gesprekken zijn weer geweest, waarbij we een langjarige begroting hebben opgesteld voor wat ons te wachten staat aan groot onderhoud aan het park. Een schouw van de gemeente (en een tegenschouw van ons door de bond uitgevoerd) heeft aangetoond dat de banen tussen 3 – 5 jaar zijn afgeschreven en vervangen moeten worden. In de eerste gesprekken met de gemeente blijkt dat zij bij overdracht, bv. op het moment van vervanging, 1/3 van de investering wil doen (zoals nu het nieuwe beleid is), plus een tegemoetkoming in de vorm van kwijtschelding van huur vanaf nu t/m het moment van overdracht. Onze reactie is vooralsnog dat we daar niet mee akkoord kunnen gaan, omdat zij als eigenaar een onderhoudsverplichting hebben en op het moment dat ze van de banen af willen, eerst maar eens nieuwe banen moeten aanleggen, om ze vervolgens aan ons over te dragen. Daar hebben wij nl. jaar in, jaar uit €13.000 huur voor betaald.  

Toen kwam corona, werd al het overleg stilgelegd en wachten we nu op de gemeente om de gesprekken voort te zetten. Bijkomend probleem is dat er nu nog minder geld zal zijn binnen de gemeente om ons tegemoet te komen. Vooralsnog zullen wij geen initiatief nemen voor verdere gesprekken. Wij hebben geen haast. Het zal pas echt nijpend worden als de banen niet meer bespeelbaar zijn en dat moment is er voorlopig nog niet.

Ledverlichting:  
Midden in de lockdown en dus een beetje stilletjes aan ons voorbij gegaan is de nieuwe ledverlichting in gebruik genomen. We hadden besloten om de mogelijkheden van ledverlichting te onderzoeken en contact gezocht met de gemeente of we überhaupt zelf nieuwe verlichting op hun lichtmasten mochten plaatsen. Toen we vervolgens in de VAR konden lezen dat we €10.000 subsidie zouden krijgen voor de LED, besloten we het toch maar door te zetten. Er zijn 3 offertes opgevraagd, inlichtingen ingewonnen bij verenigingen die al LED hebben en uiteindelijk zijn we in zee gegaan met Sportverlichting.

Inmiddels wordt er weer flink getennist en de ervaringen zijn, wat ons betreft, goed.  Wij hebben tenminste nog weinig klachten mogen ontvangen.
De totale investering was ruim €22.000,-, de gemeentelijke bijdrage werd uiteindelijk ruim €8.000,- zijnde 1/3 van de uiteindelijke investering. Verder zullen we nog 30% subsidie ontvangen van het rijk i.h.k.v. de BOSA-regeling. Deze is bedoeld om verbeteringen aan sportaccommodaties te ondersteunen en aanschaf en onderhoud van sportmaterialen te stimuleren (wedstrijdballen bv). De penningmeester heeft alle facturen van investeringen van het afgelopen jaar verzameld en heeft de subsidie inmiddels aangevraagd.  

8. Jeugd
Mede door het geweldige succes dit jaar van Maak Kennis Met Tennis, waarbij we veel nieuwe leden hebben mogen verwelkomen, is er ook weer een groep nieuwe jeugdleden begonnen. Al jaren is de jeugd ons ’zorgenkindje’. Weinig aanwas, geen animo van ouders om een jeugdcommissie op te zetten om dingen te organiseren en daarom ook minder aantrekkelijk voor de (jongste) jeugd om een clubgevoel te krijgen. Veel kinderen lessen wel in de zomer om er vervolgens in de winter weer mee op te houden. In overleg met de tennisschool hebben we gekeken naar alternatieven. We onderzoeken nu of we de nieuwe groep jeugdleden per volgend kalenderjaar een all-in pakket aan te bieden: hele jaar door les, competitie en 4 ééndaagse evenementen, zoals familietoernooi of een bingoavond etc.

Op dit moment worden ouders uit die groep gepolst om te kijken of dat een levensvatbare optie is. Op veel andere verenigingen worden soortgelijke pakketten aangeboden en zijn de ervaringen veelbelovend. Meer jeugd blijven uiteindelijk lid, nemen vriendjes en vriendinnetjes mee en zorgen ervoor dat er meer binding komt met de club. Aangezien zo’n pakket een behoorlijk bedrag van de ouders zal vragen, door het lessen, willen we als club een bijdrage leveren per kind dat mee gaat doen met het all-in pakket. Daar willen we bv. het sponsorgeld voor gebruiken. Uitwerking hieromtrent volgt.

Bemoedigend ook is dat er zich leden uit de wat oudere jeugd hebben gemeld die wat willen gaan doen in de TC bv., we willen met name hen ook vragen om de ééndaagse toernooitjes voor de jeugd te gaan organiseren. Hopelijk is dit een aanzet voor een opleving in het jeugdtennis!  

9. Club sponsoring
Geen club kan zonder sponsors dus ook bij LT Kockengen zijn we hiernaar op zoek. We hebben diverse interessante attributen nodig die jij met je bedrijf of als particulier kunt sponsoren.  
Zo komt er een nieuw bord in de hal ‘Vrienden van de TENNIS’. Hier kunnen particulieren en bedrijven de club sponseren. Dit bord in de vorm van een tennisbal wordt gesponsord door Interieur 88.  
In onderstaande lijst vind je alle sponsormogelijkheden.          

Ben jij de sponsor van 1 van deze attributen dan komt daar jouw bedrijfsnaam op te staan.

Heb je zelf nog een idee. Laat van je horen!!   

Rabo CLUB Support

De Rabobank sponsort niet meer zomaar. De leden van de Rabobank mogen ieder vanaf 5 oktober € 50,- toezeggen aan verenigingen in de vorm van 5 stemmen. Max. 3 voor 1 vereniging de andere 2 kun je schenken aan een andere vereniging. Meld je snel aan als lid (hierover heb je vorige week een mail gehad) en sponsor de clubs.  
Doe mee en steun onze vereniging!  

10. Heb je vragen?
Stel ze via [email protected]

Notulen ALV LTK 24 maart 2019.pdf Financien LTK 2019-2020.pdf Uitnodiging ALV2020 LTK.pdf kascommissie .pdf Notulen ALV 2020.docx

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 241 882

Address

Sportweg 2
3628 AZ Kockengen