Uitnodiging -Algemene Ledenvergadering

05 maart 2019


Zondag 24 maart 2019
 
Het bestuur nodigt alle leden van 18 jaar en ouder, die stemrecht hebben, uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van LT Kockengen op zondag 24 maart 2019 in het clubgebouw. De aanvang van de ALV is 16:00 uur. De agenda voor deze vergadering treft u hierna aan. De stukken kunt u vinden op de website www.ltkockengen.nl. U dient hiervoor wel eerst in te loggen (rechtsboven op de site) in Mijn Club. Daarna ziet u in de menubalk “ALV 2019 stukken”. Indien u de stukken liever per email ontvangt kunt u een email sturen naar [email protected].
 
Om de besluitvorming zeker te stellen gaat deze uitnodiging vergezeld met de statutair toegestane bepaling dat indien op het aanvangstijdstip van de vergadering onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn om besluiten te nemen er een nieuwe vergadering wordt gehouden op dezelfde datum, op dezelfde plaats en met dezelfde agenda. Het aanvangstijdstip van deze vergadering is 16:15 uur. Besluiten kunnen dan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 
 
Agenda Algemene Ledenvergadering 2019
 
1. Opening 
 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
 
3. Algemeen en financieel verslag over het verenigingsjaar 2018
 - Verlies en Winstrekening en balans 2018
 - Verslag van de kascontrolecommissie 
 - Goedkeuring financieel verslag en cijfers 2018
 
 4. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 - Voor het jaar 2018 bestond de kascommissie uit Hans Brandwijk en Caroline Scholtus. Het bestuur zoekt kandidaat-leden voor 2019 en een nieuw plaatsvervangend lid (lid in 2020 en 2021) 
 
 
5.  Vaststelling barprijzen 2019

 6. Vaststellen begroting 2019
 
 
7. Bestuursverkiezing
 - Laura van den Ancker stelt zich beschikbaar als voorzitter.
- Marian Valkenet stelt zich beschikbaar als secretaris.
 
Het bestuur verzoekt de vergadering haar goedkeuring te verlenen voor de nieuwe samenstelling van het bestuur.

 Kandidaatstelling van een door de Algemene Ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur of door vijf stemgerechtigde leden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist dat de te stellen kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Ledenvergadering.
 
Het bestuur zoekt daarnaast nog nieuwe toetreders.
 
8. Samenstelling commissies (af- en toetreders) 
 
 
9. Bestuursbeleid 2019
- Jeugd
- Ledenwerving
- Aanvullende inkomsten LTK
- Duurzaamheid
 
 
10. Gelegenheid voor commissies om voorgenomen activiteiten in het komende seizoen toe te lichten. 
 
 
11. Rondvraag 
 
 
12. Sluiting. 
De vergadering zal na een door de voorzitter ter vergadering te bepalen agendapunt eventueel worden onderbroken door een pauze.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 241 882

Address

Sportweg 2
3628 AZ Kockengen