ALV 2022

Beste leden,
Het bestuur nodigt alle leden van 18 jaar en ouder, die stemrecht hebben, uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van LT Kockengen op zondag 27 maart 2022. De aanvang is om 14.00 uur. De locatie is: clubhuis LT Kockengen, Sportweg 1 Kockengen.
Om de besluitvorming zeker te stellen gaat deze uitnodiging vergezeld met de statutair toegestane bepaling dat indien op het aanvangstijdstip van de vergadering onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn om besluiten te nemen er een nieuwe vergadering wordt gehouden op dezelfde datum, op dezelfde plaats en met dezelfde agenda. Het aanvangstijdstip van deze vergadering is 14:15 uur. Besluiten kunnen dan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2022:

 1. Opening en agenda
 2. Goedkeuring notulen ALV 2021
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2021
 5. Kascontrolecommissie
 6. Begroting 2022
 7. Bestuursbeleid 2022
 8. Commissies 2022
 9. Barcommissie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
ALV 27 maart 2022_presentatie.pptx

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 241 882

Address

Sportweg 2
3628 AZ Kockengen

KVK-nummer

40476241