Privacyverklaring(en) AVG

Privacyverklaring LT KOCKENGEN- algemeen

Om diensten aan leden en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de LT KOCKENGEN (‘wij’) in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerken. LT KOCKENGEN respecteert de privacy van zijn leden en/of bezoekers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Welke gegevens worden door de LT KOCKENGEN verwerkt?

Wij verwerken gegevens indien je:
· Lid wordt bij LT KOCKENGEN. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, speelsterkte, pasfoto en overige gegevens die door jouw worden verstrekt (met uitzondering van betaalgegevens);
· Binnen de LT KOCKENGEN als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend;
· Je inschrijft voor competitie(s) en/of toernooi(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met de vereniging/teamnummer, speelsterkte en ranking en uitslagen;
· Je inschrijft voor cursus(sen)/opleiding(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: Dit is afhankelijk van het soort cursus of opleiding en kan naast naam en e-mailadres ook adresgegevens, telefoonnummer of betaalgegevens omvatten; · Je aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of prijsvragen. Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief/deelnemen aan een prijsvraag, waaronder in ieder geval je naam en e-mailadres;
Onze websites bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres; en Contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover je contact met ons opneemt en die je zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om je e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met je voor- en achternaam.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:
o   Het optimaal kunnen bedienen van de leden van de LT KOCKENGEN en het verbeteren van de dienstverlening;
o   Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden van de LT KOCKENGEN; o   Het organiseren van competities en toernooien;
o   Het organiseren van cursus(sen)/opleiding(en);
o   Het organiseren van bijeenkomsten;
o   Het verstrekken van door jou gevraagde informatie;
o   Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van de LT KOCKENGEN, de partners van de LT KOCKENGEN of andere partijen waarmee de LT KOCKENGEN samenwerkt;
o   Archief doeleinden;
o   Analytische en onderzoeksdoeleinden;
o   Het versturen van tennisnieuws en service-gerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;
o   Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal de LT KOCKENGEN die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de LT KOCKENGEN opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor onze verenigingen en leden een ICT oplossing aanbieden, zoals voor ledenadministratie en afhangbord.  

Bewaartermijn De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. De LT KOCKENGEN bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.  

Beveiliging Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. De LT KOCKENGEN treft voortdurend passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.  

Jouw rechten Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kun je zich vanuit die betreffende uiting afmelden.  

Informatie over het privacy statement van de LT KOCKENGEN Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy statement van de LT KOCKENGEN, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].  

Wijzigingen in dit privacy statement Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de LT KOCKENGEN. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.  

--------------------------------------------

Privacyverklaring LT KOCKENGEN- bezoek website Algemeen
Teneinde de LT KOCKENGEN website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de LT KOCKENGEN in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. De LT KOCKENGEN respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.  

Welke gegevens worden door de LT KOCKENGEN verwerkt?
De gegevens die door de LT KOCKENGEN worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen jouw identiteit (zoals bondsnummer, e-mail, etcetera) als ook gegevens die in verband staan met de door jou gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van jouw computer worden geregistreerd. Tevens wordt sporadisch gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel je niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.

Wat doet de LT KOCKENGEN met jouw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:
- Het verwerken van jouw vraag
- Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen
- Jouw deelname aan een spel te effectueren
- Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site
- Je te kunnen verzoeken jouw ervaringen met de LT KOCKENGEN te delen, teneinde je nog beter van dienst te kunnen zijn
- Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor jou relevante informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met jouw instemming).

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. De LT KOCKENGEN bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. LT KOCKENGEN raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betrefffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

Beveiliging
De LT KOCKENGEN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  

Jouw rechten
Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen of andere informatie (persberichten, vacatures etc.) dan kun je altijd vanuit die betreffende uiting afmelden. Voor de Mijn LT KOCKENGEN nieuwsbrief en commerciële aanbiedingen kun je tevens afmelden onder Mijn Gegevens op de homepage.  

Informatie over het privacy beleid van de LT KOCKENGEN
Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy beleid van de LT KOCKENGEN, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Welke gegevens verwerkt de KNLTB van mij en waarom?  
De KNLTB verwerkt persoonsgegevens op basis van diverse grondslagen, zoals contractuitvoering (lidmaatschap) en gerechtvaardigd belang. In het privacy statement van de KNLTB (zie www.knltb.nl) staat omschreven welke gegevens over jou door de KNLTB worden verwerkt, het doel van de verwerking, beveiliging en bescherming daarvan, maar ook eventuele verstrekking aan derden en jouw rechten. Indien je wenst niet te worden benaderd per post of telefoon met aanbiedingen van partners van de KNLTB, maak dan gebruik van het recht van bezwaar. Je kunt dit doorgeven via de website van KNLTB middels een speciaal online formulier (https://www.knltb.nl/overig/formulieren/overig/formulier-recht-van-verzet/). De KNLTB zal dan zo spoedig mogelijk je afmelding verwerken,

Informatie
LT Kockengen spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties.

Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten van deze website berusten bij LT Kockengen. 
De op deze website geplaatste teksten, foto’s mogen uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is uitdrukkelijk verboden materiaal van deze website voor een andere website te gebruiken, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door het bestuur van LT Kockengen. Andere eigen handelsmerken en –namen kunnen op deze website voorkomen, waarbij deze merken en namen eigendom blijven van de respectievelijke eigenaars.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Het gebruik van de informatie op deze website is geheel voor eigen risico. 
LT Kockengen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van het bezoeken van deze website en het gebruik van de informatie op deze website.

Links
LT Kockengen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door een link met de website van LT Kockengen zijn verbonden.

Privacy Statement LTK.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 40865066

Adres

Sportweg 2
3628 AZ Kockengen

KVK-nummer

40476241